FRAGOR

Nawiguj z nami po bezmiarach internetu

Dostępność a pozycjonowanie

Co rozumiemy pod pojęciem dostępności?

  1. Niewidomi też korzystają z Internetu!
  2. Regulacje prawne
  3. Pozytywny wpływ na pozycjonowanie

Dostępność oznacza konstruowanie strony internetowej w taki sposób, aby była ona czytelna, zrozumiała i łatwa w nawigacji dla jak najszerszego grona odbiorców - w tym osób korzystających z przeglądarek tekstowych, a nawet dla ludzi niewidomych i innych niepełnosprawnych użytkowników internetu. Internet stał się tak ważnym medium, że jego dostępność stała się priorytetem również dla prawodawców wielu krajów. W Polsce jest to usankcjonowane pośrednio. Konstytucja RP, "Ustawa o dostępie do informacji publicznej", "Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne" oraz "Karta Osób Niepełnosprawnych" podkreślają równość obywateli w dostępie do informacji bez dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek kryteria w tym stopień sprawności. Wytyczne związane z dostępnością warto stosować jeszcze z jednego powodu (o ile ktoś jeszcze go potrzebuje) - otóż doskonale wpływają na pozycjonowanie.

Zasady dostępności

Aktualnie obowiązujący międzynarodowy standard dostępności zawarty jest w dokumencie Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, opublikowanym przez World Wide Web Consortium (W3C). WCAG 2.0 zawiera szczegółowe wytyczne pogrupowane według następujących zasad:

1. Treść musi być widoczna.
Tutaj m.in. zaleca się dla wszystkich informacji nietekstowych zapewniać alternatywę w postaci tekstowego opisu. Jeśli obrazek zamieszczony na stronie, zawierający informacje ściśle powiązane z tokiem wywodu prowadzonym w treści, nie wyświetli się (np. w przypadku korzystania z przeglądarki tekstowej) lub jest niemożliwy do interpretacji (ludzie niewidomi korzystają ze specjalnych czytników ekranu, które nie potrafią same opisać obrazka), to użytkownik straci wątek. Warto zatem korzystać z atrybutu alt, aby zamieścić krótką informację lub nawet longdesc, który pozwala dokładniej opisać, co przedstawia obrazek lub zamienić jego przekaz na adekwatny tekst.

2. Komponenty interfejsu zawarte w treści muszą być operacyjne
Oznacza to między innymi, zadbanie o mechanizmy, które są pomocne w znalezieniu informacji, orientacji i nawigacji. Ważne jest, żeby do wykonania jakiejkolwiek dostępnej akcji wystarczała klawiatura (nie każdy może korzystać z myszy).

3. Treść jak i Sterowanie muszą być zrozumiałe.
W tym np. udostępnienie mechanizmu rozwijającego skróty napotkane w treści witryny. Tutaj zastosowanie znajdują tagi abbr i acronym.

4. Zawartość stron powinna być wystarczająco silna aby pracować z bieżącym i przyszłym oprogramowaniem użytkownika (włączając technologie pomocnicze).

Stosowanie wyżej wymienionych przykładów praktycznej realizacji wytycznych dokumentu WCAG 2.0 przekłada się na lepszą pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Więcej porad optymalizacyjnych.

Metody sprawdzania dostępności

  1. Emulacja przeglądarki tekstowej
  2. Czytnik tekstu
  3. Walidatory
  4. Prawdziwy użytkownik

Istnieją różne metody sprawdzania dostępności strony internetowej. Jedną z nich jest włączenie trybu emulacji przeglądarki tekstowej (funkcja dostępna m.in. w Operze - menu Widok->Styl->emulacja przeglądarki tekstowej). Po włączeniu tego trybu okaże się, czy konstrukcja strony jest spójna i czytelna, układ logicznie uporządkowany i czy wszystkie obrazki mają adekwatne opisy. Kolejnym, trudniejszym testem jest zastosowanie czytnika tekstu do nawigacji po stronie. Do obu powyższych testów warto zaprosić kogoś, kto nic nie wie o naszej witrynie. Tylko wówczas będą one miarodajne. Sami mimowolnie stosujemy posiadaną wiedzę o poszczególnych elementach i konstrukcji strony i łatwo nam przegapić pewne specyficzne, aczkolwiek poważne błędy. Istnieją również walidatory, z pomocą których możemy sprawdzić, czy nie stosujemy na stronie niektórych niezalecanych praktyk. Jednak żaden automatyczny walidator dostępności nie zastąpi żywego użytkownika.

FRAGOR® 2008